Aktivnosti na zaštiti životne sredine u Rafineriji nafte Pančevo

rezervoari za pirolitički benzin

Rafineriji nafte Pančevo naloženo je da u roku od tri meseca izradi i dostavi Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja revidiran “Plan mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine u NIS – Petrol AD Rafinerija nafte Pančevo”, kao i da obavesti Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja o završenoj realizaciji snimanja ekološkog stanja svih delova u kompaniji od strane stručne organizacije. Njihove predložene mere, aktivnosti i investiciona ulaganja neophodno je da dostave Ministarstvu.

pyrolytic gasoline tank

HIP Petrohemiji Pančevo naloženo je da u što kraćem roku pronađe mogućnost privremenog skladištenja zatečenog pirolitičkog benzina u rezervoaru TK 1101C, kao i puteva kontinualne otpreme istog do završetka rekonstrukcije rezervoara TK-1101C. Sa tim u vezi HIP Petrohemija obavezna je da o preduzetim mera odmah obavesti republičkog inspektora za zaštitu životne sredine. U toku dana biće naloženo HIP-Petrohemiji da u roku od mesec dana revidira svoj Akcioni plan za zaštitu životne sredine uvažavajući rokove koji su zaključeni na sastanku Radne grupe za Pančevo, a tiču se rekonstrukcije rezervoara za pirolitički benzin i pokrivanja egalizacionog bazena i biofiltra u Fabrici za obradu voda.

Dana 06.12.2009. god. od strane HIP Petrohemije obustavljen je prijem otpadnih voda Rafinerije nafte Pančevo na sekundarnu obradu do 20.00 časova, s obzirom da rezultati analiza ova dva preduzeća nisu bili usaglašeni, zbog primene različitih metoda analiza otpadnih voda. Republički inspektori će insistirati da prilikom potpisivanja Internog standarda o prijemu otpadnih voda Rafinerije nafte Pančevo u Petrohemiju na preradu, oba preduzeća rade analizu otpadnih voda istom metodom.

You may also like...